0515 - 82 00 00 info@trendlease.nl

Mobiliteitsscan

Veel werkgevers willen iets met mobiliteit, maar hebben geen idee waar te beginnen. Een Mobiliteitsscan verschaft de eerste inzichten in het woon-werkverkeer van medewerkers. Met de Mobiliteitsscan worden aanknopingspunten verschaft, waar een werkgever, of u als mediator, verder mee aan de slag kan.

W

Aanlevering

De basis van de Mobiliteitsscan is een aan te leveren postcodelijst met alle herkomst- en bestemmingspostcodes van de medewerkers waarvan het woon-werkverkeer in kaart moet worden gebracht. Ook hebben wij adresgegevens nodig van de standplaats(en). Als u de bevindingen uit de Mobiliteitsscan goed wilt vergelijken met het huidige reisgedrag, dan is het aan te raden om per medewerker een huidige reiswijze aan te leveren, óf, als deze gegevens niet voor handen zijn, een schatting van het huidige reisgedrag (xx% van de medewerkers reist per auto, xx% reist per OV, xx% per fiets en van xx% is de reiswijze onbekend). Zo kan toch een vergelijking worden gemaakt tussen bijvoorbeeld de reiskosten bij de huidige verdeling in reiswijze en de reiskosten bij een optimale verdeling. Zo zijn er nog een aantal aanvullende gegevens, waarmee wij de analyse nog net iets scherper kunnen krijgen. Als u voor de eerste keer een Mobiliteitsscan door Mobika laat uitvoeren, zullen wij eenmalig alle parameters met u afstemmen die wij gebruiken om alle analyses uit te voeren.

W

Inhoudelijke elementen:

 • Omgevingsschets: Beschrijving en weergave van de ligging van de bedrijfslocatie en de infrastructuur voor fiets, ov en auto in de nabije omgeving;
 • Herkomstlocaties en reisafstanden van medewerkers;
 • Huidige verdeling in reiswijze tussen medewerkers, indien bekend;
 • Potentieel aantal medewerkers voor fiets, E-Bike, E-Scooter, OV en auto (samen of alleen);
 • Indien gegevens over de huidige reiswijze bekend: Vergelijking in reiskosten, reiskostenvergoeding (indien bekend) en CO2-uitstoot met de optimale situatie;
W

Wat krijgt u precies?

De Mobiliteitsscan is een digitale rapportage bestaande uit drie elementen. In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de huidige situatie met betrekking tot het woon-werkverkeer. In hoofdstuk 2 wordt per reiswijze het medewerkerspotentieel vastgesteld, zodat voor bedrijven inzichtelijk wordt hoeveel medewerkers op basis van reisafstand en reistijd met een bepaald vervoermiddel kunnen reizen. Met dit vastgestelde potentieel wordt in hoofdstuk 3 een optimale verdeling in reiswijze vastgesteld, gebaseerd op één meest geschikte reiswijze per medewerker. Deze optimale verdeling wordt vergeleken met de huidige verdeling. Hiermee wordt uitgerekend wat er mogelijk bespaard kan worden in reiskosten en CO₂-uitstoot.

Analyse Fiets, OV, Auto

Wilt u het medewerkerspotentieel weten voor een specifieke reiswijze? In dat geval kan een analyse voor
een specifiek vervoermiddel interessant voor u zijn. Wilt u medewerkers bewegen om meer met het OV
te gaan reizen, dan kunnen wij door middel van een OV-analyse vaststellen wie hiervoor in aanmerking
kunnen komen en voor wie het OV een minder geschikte reiswijze is. Dit geldt ook voor de auto of de
fiets. Ook kunnen wij in overleg met u nadere analyses en vergelijkingen uitvoeren, bijvoorbeeld een
zoektocht naar bottlenecks voor een reiswijze.


De Analyses zijn interessant voor werkgevers die regelingen willen implementeren die gericht is op een
specifieke reiswijze, adviseurs die de analyse kunnen gebruiken voor het eigen advies, maar ook voor
aanbieders van mobiliteitsproducten die willen weten hoe groot het potentieel is van een reiswijze en
ook willen weten hoe zij dit potentieel kunnen vergroten.

W

Wat krijgt u precies?

Een analyse voor OV, auto of fiets staat verre van vast. In overleg met u wordt vastgesteld op welke

vragen er een antwoord moet komen. Wilt u bijvoorbeeld inzicht krijgen in hoe de OV-stromen lopen, of

wilt u weten hoe de OV-tijd van een groep medewerkers kan worden verkort? Of wilt u weten wat u kunt

besparen aan reiskostenvergoeding als een groep medewerkers per fiets reist in plaats van de auto? Op

deze vragen kunnen wij u een concreet antwoord geven.

Afhankelijk van het soort analyse ontvangt u een digitale rapportage in Word of PDF, of een Excelsheet,

gevuld met tabellen, grafieken en de data die u het antwoord verschaffen op uw vragen.

W

Inhoudelijke elementen

Afhankelijk van uw precieze wensen kan de Analyse de volgende elementen bevatten:

 • Het aantal medewerkers waarvoor een reiswijze interessant kan zijn;
 • Herkomst medewerkers om inzicht in vervoersstromen te verschaffen;
 • Vergelijking in reiskosten tussen de huidige situatie en een optimale reiswijze (medewerkers

  die, waar mogelijk, reizen met de geanalyseerde reiswijze);

 • Mogelijke CO₂-reductie;
 • Inzicht in bottlenecks voor een reiswijze;
W

Aanlevering

Wat wij van u nodig hebben is een postcodelijst van medewerkers en aanvullende gegevens die wij nodig

hebben om tot een scherpe analyse te komen, afhankelijk van de vragen waar u antwoord op wilt

hebben. Daarnaast vindt eenmalig afstemming plaats over de te hanteren parameters en uiteraard de

vragen zelf waarop u een antwoord wilt hebben.